WARSZTATY BIOLOGICZNO – CHEMICZNE

W ramach projektu edukacyjnego „Wody mi daj” na terenie naszej placówki odbyły się warsztaty biologiczno – chemiczne, których celem było badanie czystości wód lokalnych. Uczennice szkoły branżowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, korzystając z profesjonalnego sprzętu oraz odpowiednich odczynników, badały próbki wód pochodzące z różnych zbiorników wodnych. Uczestniczki warsztatów wykonały badania laboratoryjne, podczas których zmierzyły zawartość: azotanów  NO3,   fosforanów PO4 , azotynów NO2, tlenu O2  oraz pH wody, co pozwoliło im ocenić ekologiczny stan badanych wód.