Historia

Dzieje Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego sięgają drugiej połowy XIX wieku. Decyzję o ulokowaniu w Leśnicy Zakładu Opiekuńczego podjęło w 1865r. „Towarzystwo dla Wychowania i Nauczania Dzieci Upośledzonych Umysłowo Górnego Śląska”.

Jednak wojna prusko- austriacka z 1866 roku przerwała działalność Towarzystwa. Dopiero w 1870 r. wrócono do tej sprawy, co zaowocowało otwarciem dnia 30 października 1871 roku Prowincjonalnego Zakładu Opiekuńczo- Wychowawczego w przekazanym na ten cel przez Radę Miejską Leśnicy budynku przy obecnej ul. Zdzieszowickiej.W roku 1875 zakład liczył już 30 wychowanków.Budowę obecnej siedziby Ośrodka przy ul. Kozielskiej rozpoczęto w 1880 r.30 października 1880r. położono kamień węgielny pod budowę pierwszego budynku. Powstał duży kompleks budynków, z których pierwszy, Dom Dziewcząt (dzisiejsza szkoła)został oddany do użytku już 1 kwietnia 1891 roku.W 1896 r. wybudowano salę gimnastyczną, a w 1899r. powstał Dom Chłopców- obecny internat. Po drugiej stronie ulicy Kozielskiej w latach 1904/05 wzniesiono budynek dyrekcji.W najlepszym okresie swego rozwoju, w pierwszej połowie XX wieku, przebywało w placówce przeciętnie 500 wychowanków.Zakład był samowystarczalny. Posiadał 360 ha gruntów, budynki mieszkalne dla pracowników, własne zaplecze gospodarcze z pralnią, kuchnią, piekarnią, centralną kotłownią parową, studnią głębinową.Gospodarstwo rolne „Pokój” oraz ogrodnictwo zakładowe umożliwiały przysposobienie zawodowe wychowanków w zakresie uprawy roli, hodowli bydła, ogrodnictwa, warzywnictwa i sadownictwa.


HISTORIA SOSW OD ROKU 1945

W chwili zakończenia II wojny światowej 20 budynków mieszkalnych i gospodarczych Zakładu było zdewastowanych, a budynek Domu Dziewcząt spalony. Jednak już w październiku 1945r. na bazie Zakładu powstało Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne.Jednak w związku z małym naborem do Gimnazjum i Liceum (Leśnica liczyła wtedy tylko niecałe 2 tys. mieszkańców), w 1948 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach podjęło decyzję o reaktywowaniu w Leśnicy szkolnictwa specjalnego. W 1948 roku (15 X) nastąpiło oficjalne otwarcie Państwowego Zakładu Wychowawczego w Leśnicy Opolskiej, który w 1962 r. zmienił nazwę na Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy. Reforma szkolnictwa z 2000 r. zaowocowała powstaniem Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym. W ciągu tych wielu lat, w których istniał Prowincjonalny Zakład Opiekuńczo- Wychowawczy, Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne, Państwowy Zakład Wychowawczy a następnie Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, tysiące dzieci specjalnej troski ukończyły szkołę podstawową, zdobyły zawód w szkole zawodowej lub zostały przysposobione do wykonywania zawodu. Szkoła Zawodowa Specjalna w swej działalności kształciła młodzież w następujących kierunkach szewc, rolnik -do roku 1964, malarz pokojowy do roku 1970 betoniarz. W okresie 40-lecia do roku1988 zasadnicza szkołę Zawodową ukończyło 1612 uczniów w tym: 705 dziewcząt i 907 chłopców.