Szkoła

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Ofertę kierujemy dla uczniów i młodocianych pracowników odbywających praktykę zawodową w zakładach rzemieślniczych.
Oferujemy naukę 3- letnią w następujących zawodach:

 • kucharz
 • ogrodnik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • sprzedawca
 • stolarz
 • murarz- tynkarz
 • krawiec
 • piekarz
 • cukiernik
 • wędliniarz
 • betoniarz-zbrojarz
 • tapicer
 • fryzjer
 • dekarz
 • elektryk
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • blacharz samochodowy

Praktykę zawodową odbywającą się w szkole zapewniamy przy następujących kierunkach: stolarz, murarz- tynkarz, ogrodnik, kucharz.

Na pozostałych kierunkach uczniowie odbywają praktyki w zakładach rzemieślniczych.

W szkole nauczane są przedmioty ogólnokształcące, a dodatkowo w zawodach piekarz i cukiernik nauka wszystkich przedmiotów odbywa się w szkole.

Uczniowie przedmiotów zawodowych uczą się w formie 4- tygodniowego kursu w wymiarze 35 godzin w Centrach Kształcenia Ustawicznego.

Po zakończeniu nauki w szkole zawodowej uczeń może:

 1. przystąpić przed OKE do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 2. przystąpić do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Do szkoły przysposabiającej uczęszczają osoby, które ukończyły gimnazjum i mają orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zapewniamy 3-letni cykl nauczania z elementami zawodów:

 • ogrodnik
 • kucharz
 • krawiec

Klasy liczące 6-8 uczniów zapewniają naukę zgodnie z psychofizycznymi możliwościami, a dzięki możliwości korzystania z pełnej oferty edukacyjnej osiągnięcie sukcesu.

Gimnazjum Specjalne

Szkoła Podstawowa Specjalna